Rekrutacja na dyżur wakacyjny

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega
wg następującego harmonogramu:

 

   1) Od 04.06.18 r. do 07.06.18r. do godz.16 – składanie wniosków w swojej placówce           
( zał. nr 1) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

   2) Do 11.06.18r. – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci

        zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

   3)  Potwierdzeniem przyjęcia  dziecka na dyżur wakacyjny będzie:

  1. a) podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2018 r.
     do  14.06.18 r.  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
  2.  b) wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych,      

             do dnia 25.06.2018 za lipiec i 25.07.2018 za sierpień.

 

        Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niekorzystania z usług 

        przedszkola.

       Niepodpisanie deklaracji  i niedokonanie wpłaty  w wyznaczonym terminie będzie

       skutkować skreśleniem z listy dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny.

 

O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą

niżej wymienione  kryteria , którym przyznano odpowiednią ilość punktów.

    

  1) pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez  obojga rodziców /opiekunów

        prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

        (Komisja może zweryfikować oświadczenie poprzez dostarczenie odpowiednich

         zaświadczeń z zakładu pracy).

 

   2)  pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.

 

    3)  pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.

 

  1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie

     do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

 

                                                                          

Przedszkole w czasie dyżuru czynne 
od godziny 7:00 do 16:00