Grupa I

TEMATYKA KOMPLEKSOWA – WRZESIEŃ

Witaj przedszkole.
Wszyscy razem się bawimy.
Oto ja.
Jesienne owoce.
Cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Integracja w grupie rówieśniczej
• Zapoznanie się z przedszkolem
• Zapoznanie się ze swoim znaczkiem
• Ustalenie i stosowanie się do kodeksu przedszkolaka
• Umiejętność nazwania części ciała
• Zapoznanie się ze zmysłami i ich funkcjami
• Kształtowanie rozróżniania i nazywania figur geometrycznych – koła
• Kształtowanie orientacji przestrzennej
• Nauka uważnego słuchania różnego rodzaju tekstów literackich
• Kształtowanie myślenia i mowy
• Nauka swobodnych pląsów i prostych piosenek

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ DLA GRUPY I NA MIESIĄC MARZEC

TEMATYKA:

Poznajemy zwierzęta.
Chciałbym być muzykiem
Wiosna tuż tuż.
Bawimy się w teatr

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Poznajemy zwierzęta żyjące obok nas.

Poznajemy instrumenty muzyczne, różne melodie i piosenki.

Uczymy się rozpoznawać zjawiska zwiastujące nadejście wiosny.

Poznajemy pracę aktora w teatrze.
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZEJ DLA GRUPY I NA MIESIĄC LUTY

 

TEMATYKA:

 

 1. Tak mija nam czas.
 2. Poznajemy kosmos.
 3. Kolorowy tydzień w naszym przedszkolu.
 4. Chciałbym być matematykiem.

 

 

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZE:

 

 1. Organizacja przestrzeni i czasu zauważanie rytmów, np. w ułożonym mate­riale przyrodniczym, mozaice geometrycz­nej, w klockach dostrzeganie rytmicz­nej.

 

 

 1. Poznawanie świata poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie cie­kawostek na ich temat.

 

 

 1. Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów zwią­zanych z kosmosem poznawanie zawodów związanych z kosmo­sem, np. kosmonauty, astronoma.

 

 

 1. Nasza edukacja ma­tematyczna – używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZEJ DLA GRUPY I NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TEMATYKA:

 

 1. ULUBIONE ZABAWY I ZABAWKI.
 2. TO JUŻ ZIMA.
 3. ŚWIĘTA TUŻ TUŻ.
 4. ZIMA BIAŁA.

 

 

 

 

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZE:

                              

 1. Rozwijanie relacji pomię­dzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i ak­ceptacji.
 2. Poznajemy przyrodę – Zima, obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody
  w zi­mowej szacie poznawanie zjawisk.
 3. Poznawanie zjawisk atmosferycznych cha­rakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu .
 4. Wzmacnianie więzów w rodzinie kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świętami Bożego Naro­dzenia.
 5. Uczestniczenie w zabawach uczestniczenie w zaba­wach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satys­fakcję i radość.

 

PAŹDZIERNIK

TEMATYKA:

 1. Jesień w sadzie.
 2. Kolorowe warzywa.
 3. Nasze rodziny.
 4. Domowi ulubieńcy.

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZE:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie poznawanie imion i na­zwisk dzieci
  z grupy przestrzeganie ustalo­nych umów i zasad re­gulujących współżycie w grupie.
 2. Poznajemy przyrodę, Jesień ,rozpoznawanie wy­branych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.
 3. Rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, do­tyku, smaku, zapachu.
 4. Podawanie informacji na temat swojej rodziny, podawanie informa­cji, jak mają na imię mama, tata, nazywanie członków bliższej i dalszej
  ro­dziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek.
 5. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt
  u weterynarza, zapew­niania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer.

WRZESIEŃ

TEMATYKA:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu.
 2. Jestem przedszkolakiem.
 3. Bezpieczne ulice.
 4. Nadeszła jesień.

 

ZADANIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWACZE:

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie poznawanie imion i na­zwisk dzieci
z grupy przestrzeganie ustalo­nych umów i zasad re­gulujących współżycie w grupie.

2. Zapoznanie z kącikami zainteresowań; omó­wienie sposobu korzystania z nich.

3. Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

4. Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów; poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu.

5. Jesień; obserwowanie środo­wiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorysty­kę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie.

 

 

CZERWIEC

 Tematyka i zadania wych.-dyd.:

 1. Zawody naszych rodziców – poznanie różnych zawodów wykonywanych przez rodziców
 2. Wyprawa do ZOO – zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych
 3. Witamy lato – poszerzanie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata
 4. Witaj przygodo! – poznanie miejsc letniego wypoczynku i środków transportu, którymi możemy podróżować
 5. Letnie zabawy – utrwalanie zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas wakacji

 

MAJ

 TEMATYKA I ZADANIA WYCH.- DYD.:

 1. Lubię bajki

– rozumienie potrzeby poszanowania książek, traktowanie ich jako źródła wiedzy
i informacji o świecie

 1. Wiosenna łąka

zaznajamianie z niektórymi roślinami i zwierzętami łąkowymi

 1. Mama i tata

– samodzielne przygotowywanie podarunków dla rodziców z okazji ich święta, właściwe zachowanie wobec rodziców

 1. Moje zwierzątko

zaznajamianie z wybranymi  zwierzętami hodowanymi w domu

 

KWIECIEŃ

Tematyka i zadania wych-dyd.:

 1. WITAMY PTAKI – wzbogacanie wiedzy przyrodniczej na temat ptaków przylatujących na wiosnę do Polski
 2. WIELKANOC TUŻ TUŻ…- zapoznanie z wielkanocnymi tradycjami
 3. WIOSENNE KWIATY – poznawanie kwiatów, które kwitną na wiosnę
 4. JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI – kształtowanie zachowań proekologicznych
 
MARZEC

 

TEMATYKA I ZADANIA WYCH.- DYD.:

 1. Mamo, tato, wolę wodę

–  rozumienie potrzeby nawadniania organizmu, korzyści z picia wody zamiast słodkich
i gazowanych napojów

 1. Zielony kącik w naszej sali

dowiadywanie się o warunkach koniecznych do wzrostu roślin, rozumienie znaczenia nowalijek w pożywieniu, sposoby samodzielnej hodowli zdrowych dodatków zielonych

 1. Poznajemy charakterystyczne cechy przedwiośnia i wczesnej wiosny – 2 tygodnie

zachęcanie dzieci do obserwowania przyrody

–  zapoznawanie przedszkolaków  z pierwszymi zwiastunami nowej pory roku

 

LISTOPAD

TEMATYKA I ZADANIA WYCH.- DYD.:

 1. Przygotowanie zwierząt leśnych do zimy

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt w środowisku leśnym

 1. Dlaczego ptaszki odleciały?

zapoznanie dzieci ze sposobem przygotowania zwierząt i ptaków do nadejścia zimy

 1. Kolorowo nawet w czasie deszczu

zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią – deszcz, słota, zimno

 1. Mój przyjaciel – pluszowy miś

– uczestnictwo we wspólnych zabawach

PAŹDZIERNIK

 

Tematyka i zadania dyd.-wych.:

 1. CHCEMY BYĆ BEZPIECZNI

– poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

w poruszanie się po drogach

 

 1. KOLOROWA JESIEŃ JEŻYKA TUPTUSIA

– wielozmysłowe poznanie wybranych owoców (jabłko, śliwka, gruszka)

 1. POWITANIE PANI JESIENI

– zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego

 1. ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

– dostarczenie wiedzy na temat zwierząt domowych

WRZESIEŃ

TEMATYKA I ZADANIA WYCH.-DYD.:

Poznajemy przedszkole

– zapoznanie dzieci z rozkładem pomieszczeń – salą zabaw, łazienką, szatnią – omówienie zasad poruszania się po nich

Przedszkolaczek mały, duży, wie, do czego łyżka służy

– przyzwyczajanie do umiejętnego i kulturalnego spożywania posiłków – właściwe posługiwanie się sztućcami i kubkiem

Zgodne zabawy przedszkolaków

– zapoznanie z zasadami zgodnej i bezpiecznej zabawy, szanowanie zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce

Jesteśmy samodzielni

– opanowanie umiejętności samodzielnego korzystania z toalety, mycia i wycierania rąk

 

CZERWIEC

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. DZIECI LUBIĄ ZABAWĘ
 2. LATA PSZCZÓŁKA…
 3. NADCHODZI LATO
 4. ZWIERZĘTA W ZOO
 5. JEDZIEMY NA WAKACJE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, podejmowanie prób wspólnych zabaw
 2. Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, poznawanie cech charakterystycznych dla lata
 3. Zapoznanie ze zwyczajami i życiem pszczół, przełamywanie uprzedzeń
 4. Poznawanie wybranych zwierząt egzotycznych
 5. Uwrażliwienie na zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się w czasie burzy
 6. Poznawanie zagrożeń mogących pojawić się w czasie   zabawy nad wodą
 7. Słuchanie i śpiewanie piosenek, wyrażanie muzyki ruchem

MAJ

I.DZIELNI STRAŻACY
poznanie ważnej i odpowiedzialnej pracy strażaków

II .WSZYSCY LUBIMY KSIĄŻKI
rozbudzenie zainteresowań książkami , wyrabianie nawyku kulturalnego obchodzenia się książkami

III.KOCHAMY NASZE MAMY
zwrócenie uwagi na konieczność właściwego zachowania się względem rodziców

IV.MIESZKAŃCY MAJOWEJ ŁĄKI
zainteresowanie dzieci przyrodą , wdrażanie do przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody

,Jak biedronka zgubiła kropki” W. Chotomska

W poniedziałek bardzo rano
Pierwsza kropka wpadła w siano.
Drugą kropką wiatr we wtorek
Grał w siatkówkę nad jeziorem
W środę kos dał swoim dzieciom
Do zabawy kropkę trzecią.
W czwartek czwarta z siedmiu kropek
W świat ruszyła autostopem.
Piąta kropka w piątek rano
Wpadła w studnię cembrowaną.
Szóstą kotek wziął w sobotę
I nie oddał jej z powrotem.
A ta siódma przy niedzieli
Spadła w mieście z karuzeli.

KWIECIEŃ

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. Poznajemy wiosenne kwiaty
 2. Wiosna w polu i w ogrodzie
 3. Mali strażnicy przyrody
 4. Gdzie pracują nasi rodzice

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz z wiosną, nazywanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla wczesnej wiosny
 2. Poznawanie wiosennych kwiatów/ zawilce, pierwiosnki, narcyzy, tulipany/ rozumienie określenia „kwiaty chronione”.
 3. Kształtowanie postawy dbania o środowisko, rozumienie potrzeby ochrony przyrody. Poznawanie konsekwencji zachowań negatywnych i pozytywnych dla środowiska.
 4. Zapoznanie z pracami wykonywanymi wiosną w polu i w ogrodzie.
 5. Poznawanie wybranych zawodów, zwrócenie uwagi na wykonywane czynności, narzędzia pracy, ubiór.
 6. Wyrażanie przeżyć za pomocą ekspresji plastycznej i muzycznej.

 

MARZEC

I.WIOSNA TUŻ ,TUŻ….
obserwowanie zmian pogody wraz ze zmianą pory roku

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką,
w locie radośnie witał się ze słonkiem.
W górze zabłądził w chmurkę i mgiełkę
sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem.

A gdy już dosyć miał tej gonitwy
pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły?
Pytał się dzieci, kiedy podrosły?
Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny.

II.SZUKAMY WIOSNY .

utrwalenie oznak wiosny

III . ZWIERZĘTA Z NASZEGO PODWÓRKA
zrozumienie potrzeby i przydatności hodowania zwierząt domowych

IV.WIELKANOC
poznanie tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi

POWRACAJĄ DO NAS PTAKI
obserwowanie i dostrzeganie niektórych ptaków w naturalnym środowisku ( przylot ptaków , budowanie gniazd)

LUTY

I. POZNAJEMY PRACĘ EKSPEDIENTKI
-Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
II. MIESZKAŃCY LODOWEJ KRAINY
-zapoznanie z wyglądem i warunkami życia wybranych zwierząt polarnych
III. CZYM PODRÓŻUJEMY
-poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu
-poznawanie wybranych środków transportu lądowego, powietrznego, wodnego
IV. ZDROWIE NASZYM SKARBEM
-uświadamianie konieczności dbania o czystość w najbliższym otoczeniu
-uświadamianie, od czego zależy nasze zdrowie
-zapoznanie z pokarmami będącymi źródłem witamin, zachęcanie do ich spożywania

Wiersz do nauki;  RUCH TO ZDROWIE                                                                                                            Każde dziecko, pani, pan
Znają mądre to przysłowie:
Żeby silnym, zdrowym być
Trzeba ćwiczyć, ruch to zdrowie

Styczeń

I.ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ ….
• zwrócenie uwagi dzieci na zmiany zachodzące w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
• poznanie charakterystycznych cech zimy
Wiersz do nauki:
Bałwanek
Ulepiła mała Basia
ze śniegu bałwana.
Zostawiła go na noc całą
do samego rana.

Pokaże go tatusiowi
i siostrzyczce Kasi.
Niech zobaczą, jak się bałwan
udał małej Basi!

II .ZIMA W LESIE
• poznanie trudnych warunków życia zwierząt leśnych, kłopotów ze zdobyciem pokarmu
• kształtowanie u dzieci korzystnego stosunku do zwierząt
III.KOCHAMY BABCIE I DZIADKÓW
• wyrabianie u dzieci właściwego stosunku do osób starszych
IV.BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU I LODZIE
• zwrócenie uwagi dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie

GRUDZIEŃ                                                                                                                                                  

TEMATYKA KOMPLEKSOWA     

 I. CZEKAMY NA MIKOŁAJA
II. OPIEKUJEMY SIĘ PTAKAMI
III. CHOINKA W PRZEDSZKOLU
IV. ŚWIĘTA TUŻ TUŻ

WIERSZ DO NAUKI     

Zielona choineczko,
pachnąca igiełkami,
posłuchaj, proszę, nas,
kolędę ci zagramy.

O małym Jezusiku,
co w żłobie sobie leży,
zagramy dzisiaj ci,
tak, jak to się należy

LISTOPAD

I.PIESKI MAŁE DWA ….
• kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt domowych
• uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zwierzęta: karmienie ich ,wychodzenia na spacer , wizyty u weterynarza
Wiersz do nauki:
Pies Azorek patrzy w górę,
Na wędrówkę białych chmurek.
Naraz chmurkę wiatr wydłuża!
Była mała, a jest duża.
Rosną chmurce uszy, ogon
i zębami kłapie srogo.
„Jeszcze zje mnie ten potworek
-więc do budki-myk- Azorek.

II .BARWY JESIENNEGO LASU.
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
III.WSZYSCY KOCHAMY PLUSZOWE MISIE
• tematyka związana z Międzynarodowym Dniem Pluszowego Misia

IV.KTO KIEDY ZASYPIA
• posługiwanie się większym zasobem słów dotyczących poznawanego otoczenia przyrodniczego

 PAŹDZIERNIK 2015                                                                                                       TEMATYKA KOMPLEKSOWA    
  I. WARZYWA Z NASZEJ DZIAŁKI
II. JESIEŃ WOKÓŁ NAS
III. DROGA DO PRZEDSZKOLA
IV. TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA
WRZESIEŃ 2015
I.WITAJ PRZEDSZKOLE
• zapoznanie dzieci z pomieszczeniami przedszkola
• wprowadzenie umów związanych z bezpieczeństwem
II.ZABAWKI W NASZEJ SALI
• wdrażanie dzieci do szanowania zabawek i utrzymywania
ładu i porządku w sali
III.JEDZIE POCIĄG Z DALEKA
• poznanie słownictwa związanego z pociągami
IV . WSZYSCY LUBIMY OWOCE
• rozróżnianie i poprawne nazywanie owoców
wiersz Cz. Janczarski    Naprawimy misia

Kto misiowi urwał ucho
No kto pytam cicho, głucho

Nikt się jakoś nie przyznaje
Może jechał miś tramwajem

Może upadł biegnąc z górki
Może go dziobały kurki

Może Azor go tarmosił
urwał ucho nie przeprosił.

Igła, nitka rączek para
Naprawimy misia zaraz.

O już sterczą uszka oba
Teraz nam się miś podoba.

Czerwiec

1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny
– zapoznanie się z obchodami Dnia Dziecka,
– rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat obrazków wg ustalonej kolejności,
– podkreślenie szkodliwości hałasu dla zdrowia,
– rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych,
– rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej.

2. Na naszym podwórku
– rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
– rozwijanie umiejętności kojarzenia,
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania wybranych zwierząt,
– rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.

3. Poznajemy świat za pomocą zmysłów
– przestrzeganie przed ocenianiem ludzi na podstawie wyglądu,
– poznanie różnych środków lokomocji,
– zwrócenie uwagi na charakterystyczne oznaki lata,
– rozwijanie sprawności manualnych.
– doskonalenie wrażliwości słuchowej.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI GR.I

Zajęcia otwarte, które miały się odbyć 14.05 (czwartek) zostały przeniesione na 12.05 (wtorek) o godz. 9.00.
Zapraszam
Katarzyna Mikołajek

1. Muzyka jest wszędzie
– zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi,
– zachęcanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat,
– usprawnianie narządów artykulacyjnych,
– łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową,
– rozwijanie sprawności manualnych.

2. Wiosenna łąka
– zapoznanie się z nazwami i wyglądem zwierząt mieszkających na łące, zwrócenie uwagi na ich pożyteczność,
– rozwijanie sprawności manualnych,
– poznanie słów i melodii piosenki „Tęcza nad łąką”,
– rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami.

3. Poznajemy zawody
– zapoznanie się z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola,
– prowadzenie rozmów na temat wymarzonych zawodów,
– kształtowanie pojęć matematycznych poprzez zabawy matematyczne i dydaktyczne,
– rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

4. Rodzina ponad wszystko
– uświadomienie znaczenia i roli rodziców w naszym życiu,
– opisywanie wyglądu rodziców, rodzeństwa, dostrzeganie ich charakterystycznych cech,
– wyjaśnienie pojęcia portret,
– rysowanie portretu rodziców,
– określanie czynności domowych wykonywanych przez członków rodziny,
– przypomnienie różnych form grzecznościowych, uprzejme zachowanie się wobec siebie podczas zabaw i zajęć,
– przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków.

Piosenki:

Tęcza nad łąką

1.Ogromna chmura zakryła słońce,
lecą na ziemię deszczu kropelki.
Mokną biedronki, mokną zające
małym ślimakom mokną muszelki.

Ref. Tęcza, tęcza! Jaka ładna!
Błyszczy w górze kolorami!
Weźmy wszyscy się za ręce,
namalujmy tęczę sami!

2.Zza wielkiej chmury wybiegło słońce,
wpadło na łąkę tyle promieni,
patrzą biedronki, patrzą zające-
to kolorami tęcza się mieni!

Ref. Tęcza, tęcza…

 

KWIECIEŃ
1. Wielkanoc
– zapoznanie z wielkanocnymi tradycjami,
– poznanie sposobów ozdabiania jajek,
– rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech; prawidłowe posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie trzech,
– rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek; wyrażanie muzyki ruchem,
– rozwijanie mowy i koncentracji uwagi; wypowiadanie się na określony temat.

2. Robimy zakupy
– zapoznawanie z nazwami rożnych sklepów,
– nazywanie produktów,
– naśladowanie w zabawie czynności z życia,
– rozwijanie inwencji twórczej,
– doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy.

3. Bawimy się w teatr
– przybliżenie wiadomości na temat teatru,
– zapoznanie z teatrzykiem cieni,
– zachęcanie do dowolnych i organizowanych zabaw w teatr,
– rozwijanie umiejętności słuchania piosenek i wyrażania muzyki ruchem,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych: rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z masy solnej

4. Dbamy o Ziemię
– uwrażliwianie na potrzeby przyrody,
– rozwijanie umiejętności słuchania utworu literackiego i wypowiadania się na temat jego treści,
– rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej,
5. Polska – moja ojczyzna

– rozwijanie poczucia przynależności narodowej: podawanie nazwy naszego kraju,
– poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy,
– poznanie wybranych wiadomości o Warszawie,
– rozbudzanie zainteresowań własną miejscowością,
– rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych.
Piosenka Na zakupy
1. Już na placu ruch jest spory,
przyjechały pomidory,
i rzodkiewki na straganie
układają miłe panie.

Ref.: Na zakupy z tatą, z mamą,
po południu albo rano,
po bułeczki, marcheweczki,
po syropek i książeczki.
2. Pan Walenty w obuwniczym
dnia miłego wszystkim życzy,
tu kupimy pantofelki,
bo u niego wybór wielki.
Ref.: Na zakupy z tatą, z mamą…
3. Tuż za rogiem jest apteka,
pani Ania na nas czeka,
zna sposobów dobrych parę,
by wyleczyć nasz katarek.
Ref.: Na zakupy z tatą, z mamą…

MARZEC
1.POZNAJEMY PRACĘ KRAWCOWEJ
-zapoznanie z pracą krawcowej; zwrócenie uwagi na przybory potrzebne jej do wykonywania zawodu,
-poznanie etapów powstawania ubrania,
-rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej,
-zachęcanie do śpiewania prostych piosenek; poruszanie się po obwodzie koła,
-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania; wypowiadanie się na określony temat.

2. WIOSNA TUŻ, TUŻ
-zapoznanie z charakterystycznymi oznakami wiosny,
-zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody; zapoznanie z przysłowiem ludowym W marcu jak w garncu,
-zapoznanie z wybranymi wczesnowiosennymi kwiatami,
– rozwijanie mowy i myślenia,
-rozwijanie sprawności manualnych – wykonanie formy przestrzennej Przebiśniegi z wykorzystaniem jednorazowych łyżeczek,
-uważne słuchanie piosenek; rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
-poznanie słów i melodii Wiosenny spacerek.

3. WIOSNA IDZIE PRZEZ ŚWIAT
-poznanie nazw wybranych ptaków powracających do nas wiosną z ciepłych krajów,
-poznanie nazw wiosennych prac wykonywanych w ogrodzie,
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
-rozwijanie logicznego myślenia; opowiadanie historyjki zgodnie z następstwem czasowym,
-rozwijanie słuchu i poczucia rytmu.

4. WIOSNA NA WSI
-rozwijanie pamięci, mowy i koncentracji uwagi,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania obrazków w zależności od liczebności zbioru,
-wykonanie pracy plastycznej „Piesek” – wyklejanka z kolorowego papieru,
-poznanie piosenki „Kicia”

LUTY
1.W KARNAWALE SAME BALE
• Kultywowanie zwyczaju karnawałowych zabaw
• Doświadczenie przyjemności wcielania się w różne postacie
• Doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału
we wspólnych zabawach i konkursach
• Rozwijanie inwencji twórczej
• Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy

2. JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI
• Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem przedszkolnej kuchni
• Poznanie pracy kucharki
• Zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat ulubionych dań
• Wdrażanie do spożywania zdrowej żywności
• Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się przy stole
• Rozwijanie sprawności manualnych, poszerzanie doświadczeń plastycznych

3. PRÓBUJEMY MIERZYĆ
• Rozwijanie umiejętności szeregowanie i klasyfikowania:
– porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na postawie różnic występujących między nimi
-mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary (wysokość, długość, szerokość)
-używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu
• Rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem

4. CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE?
• Zapoznanie z wybranymi środkami transportu lądowego, wodnego, powietrznego
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
• Rozwijanie umiejętności słuchania piosenek i wyrażania muzyki ruchem

„Wesoły czajnik” – piosenka
1.Już w czajniku woda gra,
par, par, par i tra ta ta,
na herbatę trata tatę
czajnik gra.
Już na stole obrus
i filiżanki, spodki trzy,
na herbatę koleżanki
dziś mają przyjść!
2.Już na stole obrus
i filiżanki, spodki trzy,

 Styczeń

Grupa I
1.Co robią zwierzęta zimą?
• Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
• Uwrażliwianie na potrzeby zwierząt żyjących w lesie
• Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej
• Rozwijanie mowy dzieci

2. Zimo, baw się z nami.
• Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw
• Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Tak się zachmurzyło”
• Rozwijanie poczucia rytmu, ilustrowanie piosenki ruchem
• Rozwijanie inwencji twórczej, estetyki pracy podczas zabaw plastycznych
• Zapoznanie z pojęciami: długi, krótki; rozwijanie umiejętności określania długości przedmiotów

3. Babcia i dziadek
• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu mówionego; ukazanie sposobu niesienia pomocy osobom starszym
• Rozwijanie możliwości wokalnych, poczucia rytmu
i umiejętności poruszania się przy muzyce
• Rozwijanie mowy i pamięci
• Poszerzanie doświadczeń plastycznych
• Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych umiejętności
Piosenka „Tak się zachmurzyło”

1. Tak się zachmurzyło
słonko się ukryło,
pada, pada, śnieżek biały
dawno go nie było.
2. Chodźmy na saneczki
chłopcy i dzieweczki
pojedziemy wszyscy razem
z wysokiej góreczki.
3. Pędzimy, pędzimy
nic się nie boimy.
Aż tu naraz bęc, na śnieżek
i wszyscy leżymy!

GRUDZIEŃ

Grupa I
1. Czekamy na Św. Mikołaja
– stwarzanie radosnego nastroju oczekiwania na Św. Mikołaja,
– wyrabianie umiejętności rozpoznawania przedmiotów poprzez dotyk,
– klasyfikowanie zbiorów wg cech jakościowych, porównywanie liczebności zbiorów: dużo, mało, tyle samo,
– doskonalenie sprawności manualnych ,
– poznanie słów i melodii piosenki „To On – Mikołaj Święty”,
– tworzenia radosnego nastroju w grupie podczas wizyty ,
Św. Mikołaja, samodzielne odbieranie prezentu z rąk przybyłego Gościa.

2. Nadchodzi zima

– zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
– uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu,
– doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci,
– zapoznanie ze słowami i melodią piosenki „Idzie zima”,
– poznawanie możliwości wykorzystania śniegu w zabawach, tworzenie fantazyjnych obiektów.

3. Święta tuż, tuż…

– wprowadzanie w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia,
– ukazanie piękna Świąt oddziaływującego na dzieci w sposób radosny,
– poszerzanie wiadomości na temat zwyczajów ludowych dotyczących tych Świąt,
– wdrażanie do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych.
„Idzie zima”

1. Idzie zima, pani zima, nic jej chyba nie zatrzyma.
Białym śnieżkiem sypie wkoło, żeby było nam wesoło.

Hu ,hu, ha, hu, hu, ha,
śnieżnych zabaw nadszedł czas. / bis

2. Idzie zima, pani zima, lodem wszystkie rzeki ścina.
Drzewa i dachy maluje, białej farby nie żałuje.

Listopad

1. Pada deszcz
– poznanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych,
– posługiwanie się liczebnikami jeden, dwa, trzy,
– poznanie słów i melodii piosenki Pada, pada deszczyk,
– rozwijanie poczucie rytmu, poznanie nazw i brzmienia wybranych instrumentów perkusyjnych,
– rozwijanie sprawności manualnej oraz inwencji twórczej podczas zabaw plastycznych.

2. Co robią zwierzęta jesienią
– zapoznanie się ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy,
– wzbogacenie słownika o nowe słowa,
– rozwijanie słuchu i usprawnianie aparatu artykulacyjnego przez ćwiczenia ortofoniczne,
-poznanie słów i melodii piosenki Dwa malutkie misie,
-rozwijanie umiejętność poruszania się przy muzyce.

3. Dbam o zdrowie
– zapoznanie się ze sposobami zapobiegania chorobom,
– utrwalenie odpowiednich nawyków dotyczących higieny osobistej,
– przypomnienie nazw przedmiotów potrzebnych do utrzymania czystości
i higieny osobistej,
– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe,
– poznanie słów i melodii piosenki Piosenka czyścioszków.

4. Kiedy jest mi nudno
– wyrabianie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie,
– utrwalenie nazywania kolorów,
– klasyfikowanie przedmiotów według ich przeznaczenia,
– utrwalenie liczenie w zakresie trzech,
– poznanie słów i melodii piosenki Pajacyk,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i opowiadania treści utworu.

Wrzesień

Tematyka:

1. Pierwszy raz w przedszkolu:
– zapoznanie się z wyposażeniem sali, szatni, łazienki – ich przeznaczeniem i sposobem korzystania z nich,
– poznanie imion kolegów i koleżanek z grupy,
– nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb,
– poznanie zasad regulujących zachowanie się w sali,
– przyzwyczajanie się do umiejętnego i kulturalnego jedzenia, właściwego posługiwania się łyżką i kubkiem,
– przyzwyczajanie się do samodzielności podczas korzystania z toalety i dokładnego mycia rąk
– poznanie słów i melodii piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”.

2. Jesień w sadzie i w ogrodzie:
– poznanie nazw wybranych owoców i warzyw,
– wykonanie pracy plastycznej: Warzywne stworki,
– branie udziału w zabawach rozwijających umiejętność rozpoznawania kolorów,
– rozwijanie własnych zainteresowań poprzez zabawy w wybranych kącikach tematycznych.

 

Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek”

1. Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.

2. Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.

3. Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.

 

MAJ

TEMATYKA

 

 1. Dzielni strażacy;

 2. łĄKA MAJOWA
 3. Moje książeczki;

 4. Moja mama jest kochana;

ZAGADNIENIA

Poszerzenie wiadomości o pracy straży pożarnej

 Rozbudzanie uczucia szacunku do obojga rodziców

 Rozbudzanie zainteresowań książką, właściwe z niej korzystanie.

 

 

KWIECIEŃ   Tematyka:

 1. Przedszkolak ekologiem
 2. Wiosna w ogrodzie
 3. Wielkanocne tradycje
 4. W wiejskiej zagrodzie

Zagadnienia:   1. Zachęcanie dzieci do dbania o przyrodę 2. Ćwiczenia w różnicowaniu kierunków: do przodu, do tyłu, w górę w dół 3. Zapoznanie z wybranymi zwierzętami z wiejskiego podwórka 4. Zapoznanie ze zwyczajem i tradycjami wielkanocnymi   Piosenka   W NASZYM OGRÓDECZKU W NASZYM OGRÓDECZKU ZROBIMY PORZĄDKI 3X WYGRABIMY ŚCIEZKI PRZEKOPIEMY GRZĄDKI 3X RAZ , DWA , TRZY   POTEM W MOKRĄ ZIEMIĘ WSADZIMY NASIONKA 3X BĘDĄ SIĘ WYGRZEWAC NA WIOSENNYM SŁONKU 3X RAZ, DWA, TRZY   PRZYJDZIE CIEPŁY DESZCZYK I WSZYSTKO ODMIENI 3X W NASZYM OGRÓDECZKU GRZĄDKI ZAZIELENI 3X RAZ, DWA, TRZY         Tematyka na m-c marzec

 1. Będę malarzem;Poznawanie i utrwalanie kolorów podstawowych
 2. Poznajemy zawody kobiet; zainteresowanie dzieci pracą zawodową kobiet
 3. Przyroda budzi się do życia ;– dostrzeganie jak zmieniają się rośliny w miarę jak słonko mocniej grzeje.
 4. Żegnaj zimo – witaj wiosno”

Piosenka do nauki „Kolorowe kredki” Kolorowe kredki w pudełeczku noszę; Kolorowe kredki bardzo lubią mnie; Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, Namalują wszystko to, co chcę! Namalują domek, I na płocie kota, I wesołe słonko Na pochmurne dni! A gdy w kosmos lecieć Przyjdzie mi ochota, Prawdziwą rakietę Namalują mi! Kolorowe kredki w pudełeczku noszę; Kolorowe kredki bardzo lubią mnie; Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, Namalują wszystko to, co chcę! Kiedy jestem smutny Zawsze mnie pocieszą, siadamy przy stole I one, I ja! Malują cudaki, Małpkę taką śmieszną, Słonia na huśtawce I w rakiecie lwa!