Grupa IV

Wrzesień 

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
 • Ustalenie Kodeksu Przedszkolaka
 • Przygotowanie do nauki czytania
 • Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na zmiany zachodzące jesienią w ogrodach i sadach
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunku drzew
 • Rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących, uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spożycia grzybów trujących
 • Przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
Witajcie w przedszkolu
Moja droga do przedszkola
Idzie jesień przez…. ogród i sad
Idzie jesień… przez las i park

GRUDZIEŃ

 1. DŹYŃ, DŹYŃ MIKOŁAJU ŚW.
 • spotkanie ze św. Mikołajem
 • poznanie legendy św. Mikołaja z miasta Mir
 1. PRZYLECIAŁY GILE
 • kształtowanie u dzieci korzystnego stosunku do ptaków , dokarmianie ptaków
 1. TEN ŚWIĄTECZNY CZAS
 • odczuwanie świątecznej atmosfery wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia

4.IDZIE NOWY ROK

 • dzielenie roku na pory , miesiące
 • zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku

 

WRZESIEŃ

1.Zapoznanie dzieci z nowa salą i pomieszczeniami szkoły.

2.Wprowadzenie zasad i umów związanych z bezpieczną zabawą w sali i ogródku oraz związanych z utrzymaniem ładu i porządku w sali.

3.Rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości w czasie układania historyjek obrazkowych związanych z omawianą tematyką.

4.Utrwalenie nazw warzyw i owoców . Zwrócenie uwagi na konieczność ich spożywania , na ich wartości zdrowotne.

5.Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.

6.Słuchanie wierszy i piosenek . Zabawy ruchowe do piosenek.

6.Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach , zabawach.

TEMATYKA:

I.WITAJ PRZEDSZKOLE

II .WSZYSCY LUBIMY OWOCE

III. WARZYWA Z NASZEJ DZIAŁKI

IV JEDZIE POCIĄG Z DALEKA

 

MARZEC

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną.
 2. Poznawanie oznak przedwiośnia( dłuższy dzień, pierwsze kwiaty, cieplejsze dni, zmienna pogoda)
 3. Poznawanie zwiastunów wiosny, bazie, pąki na drzewach, kwitnąca leszczyna.
 4. Wyrabianie postawy ochrony przyrody, poznawanie wiosennych kwiatów, rozumienie zakazu zrywania i konieczności ochrony.
 5. Poznawanie cyklu rozwoju kwiatów
 6. Zapoznanie z wybranymi ptakami powracającymi po zimie, poznanie wyglądu i zwyczajów bociana, szpaka.
 7. Rozwijanie koncentracji uwagi i logicznego myślenia.
 8. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. ŻEGNAMY ZIMĘ
 2. CZEKAMY NA WIOSNĘ
 3. SZUKAMY WIOSNY
 4. POWROTY PTAKÓW

LUTY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 1. Zapoznanie z wyglądem krainy polarnej, poznawanie warunków bytowania zwierząt w krainie lodu.
 2. Poznanie wyglądu i zwyczajów wybranych zwierząt żyjących na w obszarze koła podbiegunowego
 3. Podkreślanie znaczenia ruchu dla prawidłowego rozwoju.
 4. Zapoznanie z pokarmami będącymi źródłem witamin, zachęcanie do ich spożywania.
 5. Zapoznanie z niezdrowymi produktami spożywczymi, rozumienie potrzeby dbania o zęby i ich leczenia.
 6. Poznawanie czynników od których zależy nasze zdrowie.
 7. Poznawanie modelu kuli ziemskiej, poznawanie nazw wybranych planet układu słonecznego
 8. Poznawanie zawodów związanych z kosmosem-kosmonauta, astronom.
 9. Poznawanie fragmentów z historii Ziemi, zapoznanie z wybranymi dinozaurami

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. ZDROWIE NASZYM SKARBEM
 2. MIESZKAŃCY LODOWEJ KRAINY
 3. ZIEMIA PLANETA W KOSMOSIE
 4. CZY ŻYŁY DINOZAURY

STYCZEŃ 2017

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 1.  Zapoznanie z bohaterami zimowych baśni, rozbudzanie zainteresowania czytaniem książek
 2. .Dokarmianie ptaków, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt. Uświadamianie potrzeby dokarmiania w czasie zimy.
 3. Rozpoznawanie i nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, przybliżanie zwyczajów wybranych ptaków.
 4. Uświadamianie zagrożeń wynikających z niewłaściwych zabaw na śniegu i lodzie.
 5. Przygotowanie programu artystycznego dla babci i dziadka. Budzenie szacunku i uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych.
 6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej i inwencji twórczej

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1.BOHATEROWIE ZIMOWYCH BAŚNI

2.BEZPIECZNIE BAWIMY SIĘ NA ŚNIEGU I LODZIE

3.NASZA BABCIA NASZ DZIADEK

4.POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 1. Poszerzanie wiadomości na temat zwyczajów Mikołajkowych
 2. Obserwowanie zmian zachodzących w przy- rodzie zimą; zwrócenie uwagi na kolory i piękno przyrody w zimowej szacie
 3. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich.
 4. Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu
 5. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 6. Zapoznawanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia oraz pożegnaniem starego i powitaniem Nowego Roku
 7. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 8. Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia
 9. Rozwijanie zdolności manualnych i inwencji twórczej

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. CZEKAMY NA MIKOŁAJA
 2. NADCHODZI ZIMA
 3. ŚWIETA TUŻ TUŻ
 4. WITAMY NOWY ROK

LISTOPAD

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 1. Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
 2. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu
 3. Rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, : padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
 5. Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt.
 6. Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie, rozpoznawanie zjawiska parowania i skraplania wody
 7. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 8. Poznawanie różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi zapoznanie z możliwością wykorzystywania urządzeń elektrycznych
 9. Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 1. ULICZNE SYGNAŁY
 2. SZARUGA JESIENNA
 3. DOMOWE ZWIERZĄTKO
 4. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 1. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku.
 2. Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew.
 3. Wyjaśnianie zjawiska usychania i opadania liści
 4. Zbieranie „darów jesieni” wzbogacanie nimi kącika przyrody.
 5. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 6. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowej
 7. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia.
 8. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności tworzenia kompozycji
 9. Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych
 10. Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy, zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

1.JESIEŃ WOKÓŁ NAS

2.POZNAJEMY LAS W JESIENI

3.JESIENNE ZWYCZAJE JEŻA I WIEWIÓRKI

4.CO SŁYCHAĆ U ZWIERZĄT W LESIE

WRZESIEŃ 2016

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie    przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 2. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 3. Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
 4. Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych przetworów
 5. Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 6. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 7. Wspomaganie rozwoju twórczej aktywności dzieci.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

I, II -WITAMY W PRZEDSZKOLU

III-JESIEŃ W SADZIE

IV-WARZYWA Z NASZEJ DZIAŁKI

CZERWIEC

Tematyki kompleksowe:

 1. Dzień Dziecka – nasze święto.
 2. Poszerzamy wiedzę o zwierzętach egzotycznych.
 3. Lato- ulubiona pora roku.
 4. Nadchodzą wakacje.
 5. Żegnaj przedszkole.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Przybliżanie dzieciom życia ich kolegów w innych krajach.
 2. Uwrażliwianie na uczucia wyższe: sprawiedliwość, koleżeńskość, życzliwość.
 3. Doskonalenie umiejętności rozumienia innych.
 4. Przybliżanie dzieciom piękna niektórych regionów Polski, dostrzeganie ich atrakcyjności jako miejsca wypoczynku.
 5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą.
 6. Kształcenie motywacji do samodzielnego czytania.
 7. Uściślanie wiadomości o życiu społeczno-przyrodniczym.
 8. Doskonalenie mowy dzieci, umiejętności logicznego wypowiadania się.
 9. Wzbogacanie przeżyć i wyobrażeń, kształtowanie postawy twórczej w kontaktach z otoczeniem.
 10. Wyrabianie pełnej gotowości do nauki pisania.
 11. Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonalenie sprawności umysłowej.
 12. Doskonalenie umiejętności wykonywania operacji matematycznych.
 13. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 14. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
 15. Określanie charakterystycznych cech lata.
 16. Poszerzanie wiedzy na temat środków transportu.
 17. Pogłębianie wiedzy o życiu zwierząt egzotycznych, uczestnictwo w wycieczce do ZOO.
 18. Przypomnienie i pogłębienie wiadomości na temat bezpieczeństwa   w czasie wakacji.

 

 Maj

Zadania opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy
 • Rozwijanie więzi emocjonalnej z osobami bliskimi
 • Rozwijanie twórczej inwencji dzieci.
 • Rozwijanie fantazji dziecka.
 • poznawanie wybranych zawodów (fryzjer, szewc, sprzedawca, strażak)
 • wdrażanie do szacunku wobec pracy wykonywanej przez dorosłych
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla najbliższych członków rodziny
 • poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • zachęcanie do podejmowania czynności szkolnych związanych z czytaniem i pisaniem
 • kształtowanie umiejętności matematycznych: liczenia, rozwiązywania zadań,

TEMATYKA:

 1. Znamy te bajki i baśnie
 2. Poznajemy zawody naszych rodziców
 3. Kocham moich rodziców
 4. Majowa łąka

KWIECIEŃ

Tematyki kompleksowe:

 1. Gniazdowanie
 2. Kęty, moje miasto
 3. Ekologia nie jest nam obca
 4. Żywioły

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

1.Obcowanie z przyrodą poprzez zabawy, wycieczki, spacery, obserwacje                    i doświadczenia.

 1. Dostrzeganie charakterystycznych cech wczesnej wiosny, w tym powrót ptaków, zakładanie gniazd, wysiadywanie piskląt, przemiany rozwojowe niektórych zwierząt, np. żaba, motyl.
 2. Poszerzanie wiedzy o swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków, miejsc i obiektów użyteczności publicznej.

4.Rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i regionu.

 1. Poznawanie stałych tradycji i uroczystości lokalnych.
 2. Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i społecznego, wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka, np. zatruwanie wód i powietrza, wycinanie lasów, zabijanie zwierząt, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach.
 3. Rozumienie konieczności dbania o przyrodę, niezaśmiecanie jej, pamiętanie o niezrywaniu roślin chronionych itp.
 4. Udział w ogólnopolskiej akcji sprzątania w czasie Dnia Ziemi.
 5. Rozumienie potrzeby segregowania śmieci, recyklingu, utylizacji.
 6. Poznawanie żywiołów, ich powstawanie, zagrożenia jakie niosą i ochrona przed nimi.

 

MARZEC

 

Zadania opiekuńczo – wychowawcze

 • Poznawanie nazw planet Układu Słonecznego, poznawanie ciekawostek na ich temat.
 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci poprzez wzbogacenie działalności plastycznej o tematy fantastyczne (ufoludek, rakieta).
 • Obserwacja zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia i wiosny (topnienie śniegu, opady deszczu, coraz wyższe temperatury, powroty ptaków).
 • Określanie zwiastunów wiosny (pojawienie się pierwszych ptaków, kwitnienie leszczyny, wierzby, krokusów, przebiśniegów).
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocy
 • Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi, nazywanie domów zwierząt.
 • Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Zachęcanie i kształtowanie nawyku sięgania po książkę – źródło wiadomości o otaczającym świecie.

 

 

 

 

Tematyka kompleksowa:

 • Czy jesteśmy sami w kosmosie?
 • Poznajemy charakterystyczne cechy przedwiośnia. Zakładamy zielony ogródek
 • Przygotowujemy się do nadejścia wiosny
 • Podtrzymujemy tradycje Wielkanocne
 • Wiosna na wsi

  LUTY

Tematyki kompleksowe:

 1. Czym odmierzać czas
 2. Urządzenia elektryczne
 3. Jesteśmy samodzielni w kuchni
 4. Muzyka jest wszędzie

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie rozumienia pojęć czasowych, posługiwanie się zegarem i kalendarzem, stosowanie określeń służących do określania czasu, posługiwanie się nazwami dni tygodnia, miesięcy, pór  roku, określanie czasu trwania różnych czynności poprzez używanie klepsydry, obserwowanie zegara.
 2. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.
 3. Uświadamianie dzieciom społecznej wartości pracy zawodowej i domowej rodziców.
 4. Przybliżanie dzieciom postaci wielkich Polaków – F. Chopin.
 5. Zwracanie uwagi na różne zjawiska akustyczne i ich wykorzystanie w tworzeniu muzyki.
 6. Rozwijanie zainteresowań technicznych dzieci i zapoznawanie ich z różnymi formami techniki podporządkowanej potrzebom człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętów elektrycznych i bezpiecznym posługiwaniu się nimi.
 7. Poznanie różnych możliwości pozyskiwania energii, zwrócenie uwagi na najkorzystniejsze pod kątem ekologii.
 8. Rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach.
 9. Odgadywanie zagadek muzycznych.
 10. Zabawy umożliwiające łączenie muzyki z plastyką.
 11. Utrwalanie nawyków racjonalnego odżywiania się, zachęcanie dzieci do samodzielnego lub z niewielką pomocą dorosłych przygotowywania prostych przekąsek.

 

Styczeń

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 • Dostarczenie dzieciom radości z wcielania się w role różnych postaci;
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec zwierząt w okresie zimy
 • Wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy,
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka,
 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny,
 • Nawiązywanie bliższych kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta,
 • Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania podczas zabaw badawczych
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego, rozwijanie aktywności słownej,
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy wyrazów
 • Wyróżnianie cech charakterystycznych zimy
 • Kształtowanie sprawności manualnej
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych

 

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 

 1. W karnawale czas na bale
 2. Nadeszła zima
 3. Świętujemy Dzień Babci i Dzień Dziadka.
 4. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

.

 

 

Grudzień
Tematyki kompleksowe:
1. Czekamy na Mikołaja
2. Poszerzamy wiadomości o pracy listonosza, posługujemy się adresem
3. Choinka w domu i w przedszkolu
4. Tradycje świat Bożego Narodzenia
5. Pożegnanie starego, powitanie nowego roku

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
1.Zagospodarowywanie kącików zainteresowań, udział dzieci w ozdabianiu sali.
2.Przyswajanie umiejętności posługiwania się własnym nazwiskiem, rozumienie konieczności znania adresu zamieszkania.
3. Poznawanie miejsc użyteczności publicznej, pogłębianie wiadomości na temat poczty i pracy listonosza, poznanie grzecznościowych form i wymogów, jakie powinien zawierać list.
4. Rozwijanie uczucia przywiązania i szacunku do rodziców, kształtowanie serdecznych relacji między rodzeństwem i kolegami.
5. Wyrabianie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się w różnych sytuacjach, doskonalenie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
6. Stwarzanie okazji do odczuwania nastrojów i zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pogody, pory roku, pory dnia.
7. Bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych poprzez okresowe dekoracje i wystrój sali zabaw.
8. Przypomnienie tradycji świąt Bożego Narodzenia, śpiewanie kolęd i pastorałek.
9. Utrwalenie znajomości dni tygodnia, nazw miesięcy, pór roku.
10. Stwarzanie atmosfery radości z oczekiwania na nadejście mikołaja i czasu świąt.

LISTOPAD
Zadania opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne

1. Rozpoznawanie i nazywanie kilku gatunków zwierząt żyjących w naturalnym środowisku
2. Rozumienie potrzeby odpowiedzialnej opieki nad domowymi zwierzętami.
3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta i troski o nie
4. Obserwowanie pogody i typowych zjawisk atmosferycznych np. deszcz, wiatr, śnieg.
5. Rozumienie wyrażenia szaruga jesienna jako typowe określenie pogody charakterystyczne dla późnej jesieni.
6. Nabywanie umiejętności określania zjawisk atmosferycznych
7. Próby uzyskania odpowiedzi na pytanie w oparciu o różne formy przekazu:
wypowiedzi dzieci, wiersz, piosenkę, zabawy ruchowe, matematyczne
8. Stwarzanie sytuacji sprzyjających kontaktowi z literaturą dziecięcą – Międzynarodowy Dzień Postaci Bajkowych, Święto Pluszowego Misia
9. Poznanie pracy listonosza oraz własnego adresu

Tematyka kompleksowa:
1. Poznajemy zwierzęta leśne
2. Nasi domowi ulubieńcy
3. Szaruga jesienna
4. Dbamy o zdrowie

 

PAŹDZIERNIK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
1. Nazywanie własnych stanów emocjonalnych.
2. Słuchowe spostrzeganie różnego rodzaju dźwięków.
3. Inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości.
4. Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich, cieszenie się z sukcesu drugiej osoby.
5. Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.
6. Dążenie do rozumienia i przeżywania wartości , jak: dobro, szacunek, sprawiedliwość, odwaga, szczęście, piękno itp.
7. Uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody, tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań.
8. Poznawanie utworów ludowych, dawnych obrzędów, dawnego rzemiosła.
9. Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek, w połączeniu z ruchem.
10. Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników.
11. Obserwowanie środowiska przyrodniczego i zmian w nim zachodzących w różnych porach roku.
12. Oglądanie filmów edukacyjnych.
13. Poznanie etapów produkcji chleba.
14. Doskonalenie słuchu fonematycznego.

TEMATYKA:
1. DARY LASU.
2. SZUMI LAS, GUBI ZŁOTE LIŚCIE.
3. TYDZIEN DOBREGO CHLEBA.
4. DLACZEGO ODLECIAŁY?

Wrzesień

Zadania opiekuńczo-wychowawczo- dydaktyczne

• przezwyciężanie nieśmiałości, wzajemne, poznanie się dzieci, nawiązywanie kontaktów
• wspólne ustalenie Kodeksu Przedszkolaka
• uczestniczenie w zabawach i grach zespołowych i zbiorowych dających możliwość obserwowania siebie na tle innych, budowa obrazu własnego „ja”
• przyswojenie zasad ruchu drogowego
• rozróżnianie niektórych znaków drogowych
• poznawanie otaczającego świata za pomocą zmysłów w toku różnorodnych zabaw (np. poznawanie smaku owoców i warzyw z zamkniętymi oczami, zgadywanie które opisuje nauczycielka itp.),
• poznawanie sposobów przetwarzania owoców i warzyw przez ludzi
• Kojarzenie kształtu figury geometrycznej z jej nazwą
• Rozróżnianie charakterystycznych drzew polskich lasów (kasztanowiec, dąb, klon) przyporządkowanie im liści i owoców
TEMATYKA:
1. Jestem przedszkolakiem
2. ABC zasad ruchu drogowego
3. Owoce naszych sadów
4. Poznajemy warzywa
5. Grzybobranie

CZERWIEC
TEMATYKI KOMPLEKSOWE

1. DZIEŃ DZIECKA
-poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras – ubiór, mieszkanie
– dostrzeganie niepowtarzalności własnej i cudzej, szanowanie jej
2. MOJE PODWÓRKO
– rozwijanie poczucia przynależności narodowej
– umiejętność oceny zachowania dzieci względem siebie
3. LECI, LECI PSZCZOŁA
– zachęcanie dzieci do obserwowania przyrody
– zapoznanie z trybem życia pszczoły, jej etapami rozwoju i znaczeniem pszczół w życiu człowieka
4. WKRÓTCE WAKACJE – ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
– obserwowanie i określanie charakterystycznych cech nowej pory roku – lata
– uświadamianie dzieciom zagrożeń związanych z wakacyjnym odpoczynkiem

MAJ

I.NASZ KRAJ , NASZA OJCZYZNA
• rozwijanie poczucia przynależności narodowej
• poznanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski i znanych Polaków
II .WIOSNA NA ŁĄCE
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku
• wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody
III.KTO MIESZKA W ZOO
• poszerzanie informacji na temat zwierząt egzotycznych
IV.KOCHAM CIĘ MAMO
• wzmacnianie więzów rodzinnych
• wzajemne okazywanie sobie uczuć

KWIECIEŃ

TEMATYKI KOMPLEKSOWE:
1. POWRACAJĄ DO NAS PTAKI
2. WIOSNA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
3. IDZIEMY NA ZAKUPY
4. MALI STRAŻNICY PRZYRODY
5. NASZ KRAJ, NASZA OJCZYZNA

ZAMIERZENIA WYCH.-DYDAKTYCZNE:
1. ZAZNAJAMIANIE SIĘ ZE ZWIERZĘTAMI HODOWANYMI W GOSPODARSTWIE WIEJSKIM – NAZWA, WYGLĄD DOROSŁYCH I MŁODYCH OSOBNIKÓW, SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ, ODŻYWIANIA, ROLA W ŻYCIU CZŁOWIEKA.
2. PRZESTRZEGANIE ZASAD NIENISZCZENIA PRZYRODY, DOWIADYWANIE SIĘ O MOŻLIWOŚCIACH I NAJPROSTSZYCH SPOSOBACH JEJ OCHRONY, ROZUMIENIE POJĘCIA „EKOLOGIA”.
3. OBSERWOWANIE, POZNAWANIE WYBRANYCH PUNKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM HANDLOWYCH, Z WDRAŻANIEM DO UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA DROBNYCH ZAKUPÓW.
4. BUDZENIE POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ.
5. NABYWANIE ŚWIADOMOŚCI CYKLICZNOŚCI ZMIAN W PRZYRODZIE, W TYM POWRÓT PTAKÓW I GNIAZDOWANIE.
6. ZACHĘCANIE DZIECI DO WŁASNEJ TWÓRCZOŚCI SŁOWNEJ.
7. KSZTAŁTOWANIE MOTYWACJI DO SAMODZIELNEGO CZYTANIA.
8. POSŁUGIWANIE SIĘ LICZEBNIKAMI W ZAKRESIE 8 W ZWIĄZKU Z ANALIZĄ SYTUACJI PRZEDSTAWIONEJ KONKRETNIE LUB GRAFICZNIE.

MARZEC
I.MUZYKA JEST WSZĘDZIE
• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę
II .CZYSTOŚĆ TO ZDROWIE
• wyrabianie nawyków dbania o swoje zdrowie poprzez: odpowiednie żywienie , ubieranie i zachowanie higieny
III.POZNAJEMY CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRZEDWIOŚNIA
• obserwowanie zmian pogody wraz ze zmianą pory roku
• zwrócenie uwagi na dostosowanie ubrania do pogody
IV.CZYM POWITAĆ CIĘ WIOSENKO….
• poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów, przyswajanie zasad ochrony przyrody , nie zrywania roślin chronionych

 

LUTY

1. Bal karnawałowy
2. ludzi na Dalekiej Północy – Eskimosi
3. Znamy te bajki i baśnie
4. Zimowe zabawy dzieci

 

STYCZEŃ
I.NADESZŁA ZIMA
• zwrócenie uwagi dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie zabaw na śniegu i lodzie
II .POMAGAMY PTAKOM I ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ
• kształtowanie u dzieci korzystnego stosunku, przyjaznego odnoszenia się do zwierząt, dokarmianie ptaków

III.DZIEŃ BABCI I DZIADKA
• rozwijanie szacunku do ludzi starszych, samotnych, potrzebujących pomocy
IV.ZDOBYWCY KOSMOSU
• zapoznanie dzieci z nazwami planet układu słonecznego , z położeniem planet względem słońca

 ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte do
grupy IV – dnia : 03.12.14 / środa/
godz. 9.00

Zdjęcie1132

 

 

                            GRUDZIEŃ

ZAMIERZENIA WYCH.-DYDAKTYCZNE
1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Mikołajem, świętami Bożego Narodzenia i Nowym rokiem.
2. Rozumienie konieczności dbania o zdrowie poprzez higienę, właściwe odżywianie się, hartowanie organizmu.
3. Rozwijanie mowy poprzez wypowiedzi na tematy związane z aktualną tematyką.
4. Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7.
5. Zabawy literami: o, a, m, t, e, i, d.
6. Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej poprzez zabawy i ćwiczenia związane z aktualną tematyką.
7. Utrwalenie znajomości własnego adresu.
8. Zapoznanie ze sposobem łączenia różnych materiałów w działalności plastycznej.
9. Rozwijanie umiejętności wokalnych poprzez śpiew piosenek o świętach, kolęd i pastorałek.

TEMATYKI KOMPLEKSOWE:
1. Dzyń, dzyń, Mikołaju święty.
2. Dbamy o zdrowie.
3. Czekamy na święta.
4. Tradycje świąteczne i noworoczne.

                         

                    LISTOPAD

TEMATYKA:
1.LECĄ PTAKI ZA MORZE
– poznanie przyczyn odlotu niektórych ptaków na okres zimy do ciepłych krajów
2.SZARUGA JESIENNA
– zwrócenie uwagi dzieci na wygląd drzew , na zmieniające się warunki atmosferyczne  wraz ze zmianą pory rok
3.PIES – PRZYJACIEL CZŁOWIEKA
– kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt domowych, rozumienie jaką ważną rolę   odgrywają w życiu człowieka
4. URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE
– ukazanie dzieciom sposobów otrzymywania prądu

 

PAŹDZIERNIK

Tematyki kompleksowe:

 1. Bezpieczeństwo na drodze
 2. Nadeszła jesień
 3. Dary jesiennego lasu i parku
 4. Na grzyby
 5. Przygotowanie zwierząt leśnych do zimy

 

TEMATYKA NA M-C WRZESIEŃ

I.NOWE PRZEDSZKOLE I KOLEDZY

· Wprowadzenie umów związanych z bezpieczeństwem w czasie zabaw w sali i na placu zabaw. Wdrażanie dzieci do szanowania zabawek i utrzymania ładu i porządku.

II .WARZYWA Z NASZEJ DZIAŁKI

· Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku , dotyku , smaku , zapachu.

III.WSZYSCY LUBIMY OWOCE

· Zbieranie owoców z drzew ,wzbogacanie kącika nimi kącika przyrody.

IV.JEDZIE POCIĄG Z DALEKA

– Poznanie pracy kolejarza

CZERWIEC

TEMATYKA

 1. DZIECI Z CAŁEGO ŚWIATA LUBIĄ ZABAWĘ
 2. PODRÓŻUJEMY PO POLSCE
 3. DOKĄD POJEDZIEMY NA WAKACJE
 4. POZNAJEMY NOWĄ PORĘ ROKU LATO

MAJ

TEMATYKA

 1. MOJE MIASTO KĘTY
 2. WIOSNA NA ŁĄCE
 3. MIESZKAŃCY MAJOWEJ ŁĄKI
 4. KOCHAMY NASZE MAMY

KWIECIEŃ

TEMATYKA

 1. WRACAJĄ DO NAS PTAKI
 2. WIOSNA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
 3. NIEDŁUGO WIELKANOC
 4. JESTEŚMY STRAŻNIKAMI PRZYRODY

PIOSENKA DO NAUKI „PISANKI”

Pisanki, pisanki jajka malowane                                                                                                                         nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.                                                                                                  Pisanki, pisanki jajka kolorowe                                                                                                                           na nich malowane bajki pisankowe.                                                                                                                          

Na jednej kogucik a na drugiej słońce                                                                                                              śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.                                                                                                           ref. Pisanki. pisanki jajka malowane…

na czwartej kwiatuszki a na piątej gwiazdki                                                                                                  na każdej pisance barwne opowiastki.                                                                                                            ref. Pisanki, pisanki…

 

MARZEC

TEMATYKA

 1. ŻEGNAMY ZIMĘ
 2. ZAKŁADAMY ZIELONY OGRÓDEK
 3. CZEKAMY NA WIOSNĘ
 4. SZUKAMY OZNAK WIOSNY

WIERSZ DO NAUKI T.ŚLIWIAK” BAŁWAN I WIOSNA”

Powiedziała bałwanowi                                                                                                                                            pewna czarna wrona,                                                                                                                                                          że za dzień lub dwa najdalej                                                                                                                        przyjdzie wiosna do nas.

Bałwan zmartwił się tym bardzo,                                                                                                                               łkał niedzielę całą,                                                                                                                                                               a do poniedziałku z niego nic już nie zostało.